Internasjonalisme

Trotskis permanente revolusjon – fortsatt like aktuell i dag?

Nødvendigheten av en verdensomspennende revolusjon er like aktuelt idag som den gang Leo Trotski fremla teorien om Den Permanente Revolusjon. Her fremlegger Trotski viktigheten av sosialismens

Leo Trotski i 1918.

internasjonale aspekt, ettersom sosialismen ikke kan leve isolert fra verden.

Et praktisk eksempel på dette er blant annet hvordan det vi omtaler som sosialistiske stater i hverdagen tvinges til å handle på de kapitalistiske statenes premisser. Det blir på denne måten en form for sosialisme som, på internasjonal basis, tvinges til å konkurrere med borgerskapets kapitalisme, på kapitalismens premisser. I den sammenheng kan det være på sin plass å spørre seg om en stat i en slik situasjon i det hele tatt kan kalle seg sosialistisk, i ordets rette forstand.

Sosialisme krever internasjonalt samhold
En sosialisme som skal kunne handle på sine egne premisser er avhengig av at den samtidig er fri fra å handle på kapitalismens, eller borgerskapets, premisser. Til dette krever det at verden som helhet, ideelt sett, er underlagt et sosialistisk styre.

Fra et slikt perspektiv blir sosialisme i et land en reell umulighet, men kun et steg på den lange veien for å kunne danne et uavhengig sosialistisk styre. En verdensomspennende revolusjon er derfor en nødvendighet for å kunne skape reell sosialisme.

Trotskis relevans og arbeidsmetode i dag

På grunn av det som er blitt skildret ovenfor, er det fortsatt grunn til å hevde at Trotskis teori om en verdensomspennende revolusjon er like aktuell i dag som den gang. Et sentralt spørsmål som i den anledning er viktig å utdype er hvordan vi må gå frem for å kunne skape en slik verdensrevolusjonær omveltning.

Her fremgår det av Trotskis overgangsprogram at arbeiderklassen må kjempe for reformer for å vekke arbeiderklassens klassebevissthet. Dette er hva Trotski kaller for minimumsprogrammet. Videre som graden av klassebevissthet i samfunnet øker, vil det stadig økende kravet om reformer fra arbeiderklassen måtte øke, både i mengde og kraft, slik at kapitalismens begrensede kapasitet blir utfordret. Den revolusjonære omveltning vil finne sted ved at det kapitalistiske systemet ikke lenger klarer å opprettholde motstanden mot folkets krav om reformer. Dette er tiden for arbeiderklassen å oppfylle det som Trotski kaller for maksimumsprogrammet, som innebærer arbeiderklassens revolusjonære overtakelse av statsapparatet.

Trotskis teori om hvordan overgangen fra kapitalismen til sosialismen skal kunne finne sted gir oss lærdom i hvordan kommunister må forholde seg til massene og hvordan denne kampen skal utkjempes i solidaritet med massene. Dette satt i sammenheng med betydningen av arbeiderklassens internasjonale samhold for på sikt å kunne jobbe mot å innføre en verdensomspennende sosialisme, som er den virkelige sosialisme – den form for sosialisme som trotskister jobber for!

Til arbeid kamerater – for internasjonalt samhold!

Kristoffer Andersen

Facebook Comments
arkiv
at

Legg inn en kommentar